Brojne aktivnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u 2020.

Na danas održanoj konferenciji za medije ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković je najavio realizaciju novog projekta, kojeg će Ministarstvo realizirati u saradnji sa UNDP-om, a radi se o sufinansiranju ugradnje toplotne fasade, zamjene prozora i vrata, zamjene sistema grijanja obnovljivim izvorima energije i drugo. Također ministar je ukratko rezimirao godinu na isteku akcentirajući neke od realiziranih programa.

Roznjakovic PRESS 22 12 2020„Uložili smo više od 2 miliona KM za energijsku efikasnost javnih objekata, čime smo najvećim dijelom u školama našeg kantona zamijenili stolariju, ugradili termoizolacionu fasadu i zamijenili kotlove na ugalj kotlovima na pelet. Efekat ovoga je da će učenici i nastavnici imati bolje i uslovnije prostorije za rad i boravak. Također, Osigurali smo dodatnih 1 milion KM za smanjenje zagađenosti zraka, što je nastavak projekta smanjenja zagađenosti zraka u Tuzlanskom kantonu sa novih 1 milion KM. Ovim sredstvima ćemo subvencionirati mala i srednja preduzeća sa 600 hiljada KM i fizička lica sa 400 hiljada KM za mjere smanjenja zagađenosti zraka. Pored ovoga subvencionirali smo nabavku kotlova na pelet fizičkim lica, čime smo sa 500 hiljada KM u 320 domaćinstava ugasili individualna ložišta na ugalj", kazao je ministar Rožnjaković.
Također je istaknuto da su građani Tuzlanskog kantona oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima ukinuta je obaveza plaćanja komunalne naknade za građane Tuzlanskog kantona, čime će građani našeg kantona godišnje uštedjeti po oko 100 KM po domaćinstvu. Također, pokrenut je projekat prikupljanja PET ambalaže u školama TK. Za sve osnovne i srednje škole u pet općina/gradova kantona (124 škole u Tuzli, Kalesiji, Srebreniku, Lukavcu i Živinicama) osigurane su korpe za odlaganje PET ambalaže, a u narednom periodu plan je proširiti ovu aktivnost i na sve ostale općine/gradove. Cilj projekta je da učenici od malih nogu nauče da pravilno odlažu otpad, u konkretnom slučaju plastične boce, a za to prikupljanje najbolje škole će biti adekvatno nagrađene. Sredstva od otkupljene PET ambalaže će biti na raspolaganju školama za njihove potrebe.
Sistemskim rješenjem, Izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima indirektno je zabranjeno korištenje uglja u poslovnim objektima i stambenim objektima korisne površine preko 200 kvadrata, odnosno propisana je obaveza takvih objekata za priključenje na sistem daljinskog grijanja gdje postoje tehnički uslovi za to ili se za zagrijavanje mora koristiti električna energiju, prirodni plin ili obnovljivi izvori energije.
„U proteklom periodu nismo se samo oslanjali na naša sredstva, nego smo tražili i druge izvore finansiranja. Tako smo u saradnji sa međunarodnim organizacijama osigurali preko 700 hiljada KM grant/donatorskih sredstava za naše projekte i to: 400 hiljada KM (UNDP) za smanjenje zagađenosti zraka, 200 hiljada KM (UNDP) za energijsku efikasnost, 50 hiljada KM za izradu Programa energijske efikasnosti javnih objekata (UNDP), 50 hiljada KM (Caritas) za energijsku efikasnost", kazao je Rožnjaković.
Tokom 2020., u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla je nastavljen projekat „pametnih škola" kojim će u novih 18 škola u Tuzlanskom kantonu biti provedene mjere energijske efikanosti i uloženo oko 1,4 miliona KM na zamjenu stolarije, ugradnju termoizolacione fasade i zamjene kotlova na ugalj kotlovima na pelet. Ministarstvo je učestvovalo sa 280 hiljada KM u ovom projektu.
Za sanaciju onečišćenog tla u industrijskoj zoni u Lukavcu Ministarstvo je osiguralo 480.000,00 KM donatorskih sredstava. Ovim sredstvima sanirat će se tlo na mjestu pogona fenola unutar industrijske zone GIKIL-a.
Na kraju, posebne aktivnosti u ministarstvu su vođene s ciljem označavanja ulica u našem kantonu. Pri kraju je postupak izrade adresnog registra za sve općine/gradove našeg kantona nakon kojega više neće biti ulica i trgova bez naziva kao i ulica sa oznakom „bb" umjesto broja, a korist od ovoga će biti brojne, kako za hitne pomoći, brze pošte, inspekcije, policiju, tako i za javne komunalne usluge i servise.
Također, Ministarstvo je podržavalo brojne projekte općina i gradova našeg kantona za projekte energijske efikasnosti, uređenja zelenih površina, čišćenje korita i rijeka, sanaciju divljih deponija, zatim javna komunalna preduzeća za nabavku kanti za smeće i vozila za prevoz otpada, privatna preduzeća za projekte iz oblasti zaštite okolice, nevladine organizacije za konkretne projekte i podizanje svijesti građana o potrebi očuvanja naše prirode, fizička lica i sve ostalo što je za cilj imalo zaštitu okolice i poboljšanje kvaliteta života naših građana. Za ove namjene plasirano je 560.000,00 KM. Za realizaciju zaštite okolice u 20 privrednih društava u privatnom vlasništvu, ove godine su izdvojene 423 hiljade KM, a 280 hiljada je dato za 12 javnih preduzeća. 90 hiljada KM je plasirano za projekte nevladinih organizacija i udruženja, rečeno je na današnjoj konferenciji za medije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15