DOKUMENTI

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

PRAVILNICI

 • Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH broj 60/14)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu ( Službene novine TK 10/10)
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu ( Službene novine TK  7/10)
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008 godinu i prijave prizvodnje
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2007 godinu (Službene novine TK 7/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2007 godinu (Službene  novine TK 13/07)
 • Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (‘‘Sl.novine Federacije BiH‘‘ broj 56/13),
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (‘‘Službene glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12),
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (‘‘Službene glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12),
 • Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 46/10)
 • Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
 • Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko – zdravstvene preglede i kontrolu (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 51/11 i 55/12)
 • Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 57/09 i 55/12)
 • Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uvjetim za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 22/13)
 • Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja (‘‘Službene novine FBiH”, broj 21/02)
 • Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 47/03 i 5/10)
 • Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanju tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama (‘‘Službene novine FBiH”, broj 54/08)
 • Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko – tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 6/03, 49/07)
 • Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 42/01, 22/04)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 46/10)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 20/10)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji i sadržaju i načinu izdavanja ovlaštenja (‘‘Službene novine FBiH”, broj 54/99)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupak ovlašćivanja laboratorija ( ‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 37/09)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu gospodarenja lovištem(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko zdrvastvenih uslova za odlaganje korištenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona , stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nus proizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ( ‘‘Službeni glasnik BIH’‘ ,broj 6/12),
 • Pravilnik o utemeljivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10)
 • Pravilnik o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj: 2/13 i 9/13),
 • Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu kojeg se izdaju vodni akti (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 17/08 i 38/12),
 • Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu kojeg se izdaju vodni akti (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 17/08 i 38/12),
 • Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (‘‘Službene novine novine Federacije BiH» broj 14/04),
 • Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovnogospodarske osnove (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 25/10)
 • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno odredaba propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 5/13)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12),
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12),
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH (‘‘Službeni glasnik FBiH’‘, broj 70/12)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (‘‘Službene novine novine Federacije BiH» broj 5/03),
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, kao i revizije istih(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 83/08),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 83/08),
 • Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona (‘‘ Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 11/12),
 • Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (‘‘Službene novine FBiH”, broj 98/12)
 • Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013 godinu (‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona» broj 9/13),
 • Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10)
 • Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 103/12)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 87/07, 64/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim dozvolama za akvakulturu (‘‘Službene novine FBIH’‘ broj 64/05),
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca legitimacije lovo čuvara, vođenju evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko rekreativni ribolov (‘‘Službene novine FBIH’‘ broj 71/05),
 • Pravilnik o obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),
 • Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 82/09)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 88/12),
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 88/12),
 • Pravilnik o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
 • Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 54/99 i 59/09)
 • Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanjaa pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanjaa pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (‘‘Službene novine FBiH”, broj 4/13),
 • Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (‘‘Službene novine FBiH”, broj 4/13),
 • Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12),
 • Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12),
 • Pravilnik o načinu o određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
 • Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
 • Pravilnik o načinu i obliku vođenja knjiga i registara evidencije(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),
 • Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodoprivrednih objekata (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 18/07),
 • Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodoprivrednih objekata (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 18/07),
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uslovima za obavljanje prerade žita u mlinovima (‘‘Službene novine novine Federacije BiH‘‘ broj 67/02),
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinje (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 67/12)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog podrijetla (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 80/12)
 • Pravilnik o lovočuvarskoj službi (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 97/07),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 97/07),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih tvari u proizvodima životinjskog podrijetla (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 67/12)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 103/12)
 • Pravilnik o higijeni hrane (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 4/13)
 • Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo(‘‘Službene novine Tuzlanskog kantona’‘ broj 2/13),

OSTALI DOKUMENTI

 • Javni poziv za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 –Subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrij
 • Prijavni obrazac za javni poziv  za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 –Subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije
 • Spisak korisnika koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2010. godini iz budžeta Tuzlanskog kantona
 • Javni poziv  za prikupljanje pismenih ponuda – prodaja putničkog vozila
 • Spisak - novčana podrška u 2009. godini
 • Poziv za predkvalifikaciju (izražavanje interesa)
 • Invitation for prequalification (Expression of interest)
 • Informacija o projektu - Postrojenje za pripremu ptike vode sa izvorišta "Krušik", općina Kalesija
 • Project information potable water treatment plant on water source "Krušik", Kalesija Municipality
 • Program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu ( Službene novine TK 6/10)
 • Program utroška sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom FBIH sa kriterijima raspodjele za 2008.godinu
 • Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj prizvodnji u 2008. godini
 • Odluka o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2008. godini
 • Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu (Službene  novine TK  05/07)
 • (Prva) Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu (Službene novine TK 05/07)
 • (Druga) Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu (Službene novine TK 07/07)
 • (Treća) Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2007 godinu (Službene  novine TK 12/07)
 • Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013 - nacrt dokumenta
 • Spisak - novčana podrška u 2009.godini
 • Spisak poljoprivrednih prouzvođača koji su ostvarili novčanu podršku u 2007. godini
 • Strategija zaštite Akumulacije Modrac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna