Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


POZIV ZAINTERESIRANIM JAVNIM INSTITUCIJAMA /UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA /PRIVREDNIM SUBJEKTIMA /MEDIJIMA /GRAĐANIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U PROCESU IZRADE AKCIONOG/ OPERATIVNOG PLANA 2019-2021. GODINA INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TUZLAN

U skladu sa Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona kojom je usvojila Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za provođenje Strategije razvoja.

Opširnije...

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 77. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu

 

Opširnije...

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2018. godinu

Opširnije...

Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 11.  Odlukeo utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog  staža branitelja ičlanova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/14) i Odluke Ministarstvaza boračka pitanja, broj: 15/1-05-013927/18 od 11.05.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanjaTuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona
obezbjeđuju sredstva za  obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bezzasnivanja radnog odnosa


I  Korisnik prava  po ovom Konkursu Pravo  na  obavljanje  volonterskog  staža/stručnog  osposobljavanja  bez  zasnivanja  radnogodnosa (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona odopunskim  pravima  branilaca  i  članova  njihovih  porodica,  prečišćeni  tekst  („Službene  novineTuzlanskog kantona“, br.: 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu: Zakon), koje ima VII stepen visokestručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja...

Opširnije...

Oglas za prodaju imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca br. St. 284041/16. od 13.04.2018. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU
imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

I. PREDMET PRODAJE:

 

NEPOKRETNA IMOVINA:
ZEMLJIŠTE ukupno 124 pojedinačne parcele koje čine cjelinu u ukupnoj površini od 299.414 m2. Zemljište se nalazi na lokaciji Bosanska poljana, Šićki brod kod Tuzle. Nekretnina je upisana u zemljišnoknjižni izvodak br. 2640/2018, odnosno u zemljišnoknjižni uložak br. 1572 katastarska općina SP_Bokavići i ista je upisana u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla u Posjedovni list br. 1852 katastarska općina Kiseljak.
Vlasnik i posjednik navedene nekretnine je d.o.o. „Forš" u stečaju Tuzla.
Početna cijena nepokretne imovine iznosi 6.400.000,00 KM.

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica"

 

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za 2018. godinu raspisalo i objavilo Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 09/1-36-12990/18 od 30.04.2018. godine.


Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-4033-2/18 od 10. 04. 2018. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna