Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", broj 26/1 i 89/18), člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13 i 7/15), člana 31.Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013. godine, Odluke o izmjenama Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 01-05-211-3/15 od 30.07.2015.godine, Odluke o dopuni Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj 01-05-1-283-3/17 od 06.07.2017. godine, Odluke o prijemu pripravnika na određeno vrijeme broj 02-34-170/20 od 06.05.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-009383-20 od 11.05.2020. godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:


Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme


PRIPRAVNICI

1/1 Pripravnik -Saradnik za tehničke poslove, VSS-VII stepen, završen tehnički fakultet- 1 izvršilac,
1/2 Pripravnik-Viši referent za poslove blagajne i knjigovodstva- SSS-IV, ekonomska škola ili gimnazija - 1 izvršilac.

OPIS POSLOVA:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalni rad u okviru svoje struke i sticanje potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog odnosno javnog ispita...

 

Opširnije...

Poziv za dostavljanje prijedloga za predsjednika i/ili člana Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu

 

Rok za dostavljanje prijava na Poziv za dostavljanje prijedloga za predsjednika i/ili člana Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u tuzlanskom kantonu broj: 13/1-33-7050-1/20 od 31.03.2020. godine, produžava se do 24.07.2020. godine, zbog nedovoljnog broja prijavljenih kod pojedinih struka pomenutih u Pozivu.

 

PRILOZI:

 

M I N I S T R I C A
dr.stom. Dajana Čolić

Drugi javni poziv za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2 po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje

Na osnovu tačke V Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 6/20), tačke V Odluke o općim kriterijima za sufinansiranje nabavke plastenika broj 04/1-11-010309 od 19.05.2020. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje :

D R U G I
J A V N I P O Z I V

za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2 po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje


I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2, čija ukupna vrijednosti (nabavka i instaliranje) iznosi do 4.000,00 KM.
Ministarstvo dodjeljuje sredstva u iznosu do 40 % ukupne vrijednosti ulaganja.

 

Opširnije...

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu

Napomena: Program je objavljen u Službenim novinama TK 18.06.2020.godine, od kada se računa rok za prijavu.

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 16/19), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dono

P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu

I

Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa budžetske pozicije 23020009-materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 237.000,00 KM...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna