Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade, broj: 11/1-02-38/18 od 03.01.2018. godine, Ministar za kulturu, sport i mlade, dana 15.05.2020. godine o b j a v lj u j e i postavlja na oglasnu tablu i službenu internet stranicu organa


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvo
za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

- Viši samostalni referent za ekonomsko - finansijske poslove..........1 izvršilac na neodređeno vrijeme


Opis poslova upražnjenog radnog mjesta:
- učestvuje u izradi programa rada Ministarstva,
- priprema nacrt budžeta Ministarstva, u skladu sa godišnjim operativnim planom,
- priprema kriterije i druge elemente za izradu plana raspodjele i utroška novčanih sredstava,
- vrši izradu plana javnih nabavki Ministarstva,
- vrši pripremu projektnih zadataka i tehničkih opisa za izradu tenderske dokumentacije i izrađuje potrebnu tendersku dokumentaciju u skladu za ZJN,
- provodi postupak zajedničkih javnih nabavki za potrebe Ministarstva,
- obavlja poslove u informacijskom sistemu za on-line objavu obavijesti o javnim nabavkama,
- prati i primjenjuje važeće zakonske propise iz oblasti upravljana sredstvima budžeta i javnih nabavki,
- prikuplja i vrši obradu podataka za izradu analize korištenja budžetskih sredstava,
- prati i istražuje promjene i kretanja u oblasti korištenja budžetskih sredstava i izrađuje potrebnu dokumentaciju i prijedlog mjera za unapređenje postupaka korištenja budžetskih sredstava,
- evidentira budžetska sredstva, planira i predlaže dinamiku trošenja za tekuću budžetsku godinu,
- vrši pripremu i obradu finansijske dokumentacije, priprema i popunjava propisane obrasce koji prate dokumentaciju vezanu za redovno poslovanje ministarstva i iste dostavlja trezoru,
- učestvuje u aktivnostima na pripremi provođenja internih i eksternih kontrola u Ministarstvu,
- neposredno sarađuje sa budžetskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva i vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava,
- pregleda, obrađuje i proslijeđuje budžetske zahtjeve potrošačkih jedinica iz nadležnosti Ministarstva Ministarstvu finansija,
- učestvuje u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti,
- radi na sprovođenju finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa opisom radnog mjesta
- vrši kontrolu finansijsko-računovodstvenih poslova Ministarstva i budžetskih korisnika,
- vrši evidenciju ugovora sa dobavljačima i krajnjim korisnicima i prati njihovu realizaciju,
- priprema, evidentira i čuva ekonomsko finansijske podatke, i osigurava njihovu povjerljivost,
- radi na pripremi i obradi finansijskih izvještaja i analiza prema važećim propisima,
- nabavlja kancelarijski i drugi materijal za potrebe Ministarstva,
- sarađuje sa službama Ministarstva finansija,
- obavlja i druge poslove po nalogu Ministra,
- za svoj rad odgovara Ministru.


Opšti uslovi za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta:


Kandidat treba da ispunjava opšte uslove utvrđene članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, i to:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je stariji od 18 godina;
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
d) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji;
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;


Posebni uslovi za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta:


Kandidat treba ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta Viši samostalni referent za ekonomsko - finansijske poslove, i to:

- viša stručna sprema ekonomskog smjera - VI stepen stručne spreme,
- najmanje jedna godina radnog staža ostvarenog poslije završene navedene više stručne spreme,
- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,


Uz prijavu na interni oglas kandidat prilaže sljedeće dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova (svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije):

- prijava na interni oglas sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, svojeručno potpisana
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS-ove lične karte,
- rodni list (ne stariji od 6 mjeseci ukoliko nije trajan dokument) ili kopija CIPS-ove lične karte,
- dokaz o stručnoj spremi, odnosno o vrsti i stepenu školske spreme,
- uvjerenje o radnom stažu,
- uvjerenje o položenom ispitu za namještenike za rad u organima državne službe,
- dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat na dan objavljivanja internog oglasa u radnom odnosu u organu državne službe na poslovima namještenika,
- uvjerenje organa državne službe da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog
oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
- izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH,


Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.


Interni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i službenoj internet stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona www.mksmtk.gov.ba .


Prijavu u zatvorenoj koverti, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno putem Centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu:

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona
Rudarska 57(Centralna pisarnica)
75000 Tuzla
sa naznakom „INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona-ne otvaraj ".


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


MINISTAR

Srđan Mićanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna