Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

 

Predmet Poziva
Predmet Poziva je dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstva prikupljenih na ime ''Dječije nedjelje" u 2016. godini na području Tuzlanskog kantona, koja su namijenjena za unapređenje ukupne drušvene brige o djeci.

 

Cilj

Podrška unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci iz rizičnih grupa putem organiziranja manifestacija, edukativnih i promotivnih aktivnosti vezano za unapređenje zaštite prava djece.

 

Obilježavanje Dječije nedjelje

Prijedlozi projekata treba obavezno da sadrže i planirane aktivnosti na obilježavanju „Dječije nedjelje" koja će se obilježiti u prvoj sedmici mjeseca oktobra.

 

Ko može aplicirati

Prijavu mogu podnijeti udruženja i organizacije koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci.

 

Kriteriji

Sredstva prikupljena po osnovu prihoda za „Dječiju nedjelju" u 2016. godini raspoređuju se na osnovu slijedećih kriterija:
• Kvalitet projekta i usklađenost sa navedenim ciljevima (0-20)
• Planirane aktivnosti, očekivani rezultati i efekti projekta (0-10 bodova),
• Postignuti rezultati u predloženim projektnim aktivnostima u prethodnom periodu i ažurnost i kvalitet izvještavanja za već podržane projekte iz budžeta ministarstva, za one koji su ranije podržani (0- 5 bodova).

 

Za podršku projekta potrebno je najmanje 10 bodova.

 

Prilikom procjene neće se razmatrati projekti koji su podneseni od udruženja i organizacija koje nisu dostavile izvještaj o utrošku sredstava odobrenih u 2016. godini u roku određenom u Odluci o odobravanju sredstava ili su ista nenamjenski utrošena.

 

Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK neće razmatrati zahtjeve za sufinansiranje programa rada podnosioca zahtjeva, već isključivo konkretne projekte.

 

Način prijave i izvještavanja

Prijava projekata i prateća dokumentacija se dostavljaju u skladu sa Obrascem za prijavu, koji je sastavni dio Poziva.
Popunjeni prijavni obrazac sa svim prilozima podnosi se u zapečaćenoj koverti a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak; Rudarska 57, Tuzla, sa naznakom "Prijava na poziv" za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje".

 

Izvještaj o realizaciji projekta radi se prema Obrascu narativnog i finansijskog izvještaja, koji je sastavni dio Poziva.

 

Udruženja i organizacije kojima budu odobrena sredstva dužna su izvještaj o utrošku sredstava dostaviti u roku određenom u Odluci o odobravanju sredstava, a ukoliko sredstva ne utroše u navedenom roku ili ista utroše nenamjenski dužni su sredstva vratiti u budžet Tuzlanskog kantona. U protivnom protiv istih će biti pokrenut postupak pred nadležnim sudom.

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Prilozi:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna