Odluka o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/18) i tačke 6. stav (5) Odluke Vlade o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine Ministar trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona donosi

 


Odluku o utvrđivanju konačne liste

o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom


 

PRELIMINARNA LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA

Na osnovu tačke 6. Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine i Rješenja Ministarstva o imenovanju Komisije za odabir projekata iz Programa sufinansiranja razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona broj 05-1-18-017248/22 od 25.07.2022.godine i broj 05-1-18-017248-1/22 od 25.07.2022.godine, Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

1. PRELIMINARNU LISTU PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA...

 

Odluka o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), člana 77. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 23/21 i 8/22), a u vezi sa članom 6. stav (3) Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona – potrošačka jedinica 22010001 („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 11/22) i broj 02/1-23-10322-4/22 od 21.06.2022. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U
o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na
području Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odluka o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, d o n o s i:

 


ODLUKU

o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom

 

 

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

 

 

Tekst javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

 

PRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s i

 

PRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM
POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15