PONIŠTAVANJE JAVNOG OGLASA za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03, 65/13), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

 

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije
članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Opširnije...

Poništenje i ponovni javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'' broj: 12/03, 34/03, 65/13), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, broj: 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine, broj: 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine i broj: 02/1-05-23468/15 od 20.10.2015. godine), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

 

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije
članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Opširnije...

Konkurentski zahtjev za nabavku usluge nadzora nad izradom šumskoprivrednih osnova za Š.P.P. “MAJEVIČKO” I Š.P.P. “VLASENIČKO”

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o javnim nabavkama i Plana nabavki za 2015 godinu, objavljuje sljedeći konkurentski zahtjev:

 

 NABAVKU USLUGE NADZORA NAD IZRADOM ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA ZA Š.P.P. "MAJEVIČKO" I Š.P.P. "VLASENIČKO".

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/12 i 8/15) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje na području Tuzlanskog kantona broj:04/1-12-26-20357/15 od 01.09.2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje|

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015.godinu

Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program) Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva suočilo se sa velikim brojem neriješenih zahtjeva koji su pristigli po osnovu Programa novčanih podrški iz 2014 godine („Službene novine F
BiH" broj: 44/14, 52/14 i 104/14) i u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F
BiH" broj: 60/14 i 75/14) i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanju novčane podrške po modelu ostalih vrsta novčanih podrški u poljoprivredi („Službene novine
Federacije BiH" broj 71/14 i 89/14).

S obzirom da je iznos sredstava za mjere iz Programa novčanih podrški za 2014.godinu bio nerealno uvećan, isti je imao za posljedicu veliki broj nerealizovanih
zahtjeva. Imajući ovo u vidu, Ministarstvo se opredijelilo za umanjenje iznosa novčanih podrški za najveći broj mjera kao i odabir prioritetnih proizvodnji koje će biti
predmet novčanih podrški u ovoj godini. 

Pored toga, vodilo se računa i o sljedećem:
- preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-a) vezano za prilagoĎavanje praksi u voĎenju poljoprivredne politike prema
modelu Zajedničke poljoprivredne politike EU, 
- aktivnostima koje su predviĎene u Programu rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 201 5-2018.godina,
- slijedeći odredbe Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH", br. 88/07,04/10, 27/12 i 7/13), kojima se definiraju mjere poljoprivredne
politike,
- postupajući u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH", broj 42/10),
- uvažavajući izdvajanja sredstava za podrške proizvodnji u zemljama okruženja,
- principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 (Odluka Parlamenta F BiH, broj: 01,02-24-1 -780/15 od 08. 06.
2015. godine)
- rezultatima analize realizacije novčane podrške u proteklom periodu, donosimo Program kako slijedi.

 


 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna