PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog antona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/13 i 11/13) i članom 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/13), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 02.12.2013. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 –
subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

 

 

Obavještavamo sve podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih koji nisu obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava, da dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu mogu preuzeti svakim radnim danom u periodu od 03.12.2013. do 18.12.2013. godine od 14.30 – 15.30 sati u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, V sprat, kancelarija broj 50.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15