INTERNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 21. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
u Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

1. Viši referent - vozač u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme,
obezbjeđenje i tehničke poslove – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:
- Preuzima i zadužuje vozilo po zapisniku sa opremom i alatom i njegovim općim stanjem na
upotrebu;
- Upravlja vozilom;
- Brine se o tehničkoj ispravnosti, higijeni i održavanju u toku eksploatacije kao i vremenu sprovođenja uputstva o servisiranju i održavanju vozila;
- Vodi uredno putni nalog na način kako je to zakon - ZOBS naložio, ( novi putni nalog može dobiti samo kada preda prethodni uredno popunjen i ovjeren);
- Pregleda stanje guma, ispravnost kočnica, signalnih i svjetlosnih uređaja, upravljačkog mehanizma, stanje ulja u motoru, količinu tečnosti za hlađenje i ostalih uređaja bitnih za bezbjednost u saobraćaju;
- Po potrebi učestvuje i pomaže u opravci vozila kada je ono u kvaru;
- Održava čistoću parking prostora i prostora oko zgrade;
- Obavlja i druge poslove koje dobije u zadatak od višeg samostalnog referenta za tehničke i pomoćne poslove, pomoćnika Sekretara i Sekretara Ured (preuzimanja pošte za sve organe Kantona i vrši dostavljanje pismena, pomaže višem referentu otpreme pošte u zavođenju po organizacionim jedinicama i sl.).

 

 

2 . Pomoćni radnik čistačica – spremačica u Odjeljenju za informisanje, informacione
sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove – 2 (dva) izvršioca , na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:
- Svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama;
- Sedmično čišćenje okomitih površina;
- Petnaestodnevno tepisiranje podova,
- Svakodnevno čišćenje hodnika, nus-prostorija, prozora po pripadajućem rasporedu;
- Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uslovi za poslove pod rednim brojem 1. su:
- IV ili III stepen stručne spreme saobraćajnog ili tehničkog smjera;
- Položen vozački ispit „B" kategorije;
- Deset (10) mjeseci radnog iskustva;
- Položen stručni ispit.

 

Posebni uslovi za poslove pod brojem 2. su:
- Završena osnovna škola

Uz prijavu na interni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Svjedočanstvo o završenoj školi;
4. Dokaz o položenom ispitu za vozača „B" kategorije (za radno mjesto od tačkom 1.)
5. Uvjerenje o radnom stažu (za radno mjesto od tačkom 1.)
6. Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika
7. Uvjerenje organa državne službe u kojem je namještenik zaposlen da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
8. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
9. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt - telefon i adresa prebivališta.

 

Napomena:
Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Komisija za provođenje internog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove internog oglasa, obaviće usmeni intervju.
O mjestu i terminu intervju kandidati će biti pismeno obaviješteni. Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dokaz o pripadnosti boračke populacije u skladu sa članom 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica („Sl. novine TK" broj: 5/12 i 5/14).

 

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave na interni oglas:
Interni oglas objavljuje se dana 27.05.2016. godine na oglasnoj tabli Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na web stranici Vlade TK (www.vladatk.kim.ba) i ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Prijava na interni oglas sa traženom dokumetacijom mogu se predati neposredno putem Centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti, na adresu:

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa
Rudarska 57
75 000 Tuzla

 

Sa naznakom
„za Komisiju za provođenje internog oglasa za prijem namještenika"
-ne otvarati-

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Po ovlaštenju Vlade TK
pomoćnik sekretara

Zdenka Marijanović, dipl.pravnik

 

U skladu sa članom 21. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
u Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

1. Viši referent - vozač u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme,
obezbjeđenje i tehničke poslove – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:
- Preuzima i zadužuje vozilo po zapisniku sa opremom i alatom i njegovim općim stanjem na
upotrebu;
- Upravlja vozilom;
- Brine se o tehničkoj ispravnosti, higijeni i održavanju u toku eksploatacije kao i vremenu sprovođenja uputstva o servisiranju i održavanju vozila;
- Vodi uredno putni nalog na način kako je to zakon - ZOBS naložio, ( novi putni nalog može dobiti samo kada preda prethodni uredno popunjen i ovjeren);
- Pregleda stanje guma, ispravnost kočnica, signalnih i svjetlosnih uređaja, upravljačkog mehanizma, stanje ulja u motoru, količinu tečnosti za hlađenje i ostalih uređaja bitnih za bezbjednost u saobraćaju;
- Po potrebi učestvuje i pomaže u opravci vozila kada je ono u kvaru;
- Održava čistoću parking prostora i prostora oko zgrade;
- Obavlja i druge poslove koje dobije u zadatak od višeg samostalnog referenta za tehničke i pomoćne poslove, pomoćnika Sekretara i Sekretara Ured (preuzimanja pošte za sve organe Kantona i vrši dostavljanje pismena, pomaže višem referentu otpreme pošte u zavođenju po organizacionim jedinicama i sl.).

 

 

2 . Pomoćni radnik čistačica – spremačica u Odjeljenju za informisanje, informacione
sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove – 2 (dva) izvršioca , na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:
- Svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama;
- Sedmično čišćenje okomitih površina;
- Petnaestodnevno tepisiranje podova,
- Svakodnevno čišćenje hodnika, nus-prostorija, prozora po pripadajućem rasporedu;
- Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uslovi za poslove pod rednim brojem 1. su:
- IV ili III stepen stručne spreme saobraćajnog ili tehničkog smjera;
- Položen vozački ispit „B" kategorije;
- Deset (10) mjeseci radnog iskustva;
- Položen stručni ispit.

 

Posebni uslovi za poslove pod brojem 2. su:
- Završena osnovna škola

Uz prijavu na interni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Svjedočanstvo o završenoj školi;
4. Dokaz o položenom ispitu za vozača „B" kategorije (za radno mjesto od tačkom 1.)
5. Uvjerenje o radnom stažu (za radno mjesto od tačkom 1.)
6. Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika
7. Uvjerenje organa državne službe u kojem je namještenik zaposlen da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
8. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
9. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt - telefon i adresa prebivališta.

 

Napomena:
Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Komisija za provođenje internog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove internog oglasa, obaviće usmeni intervju.
O mjestu i terminu intervju kandidati će biti pismeno obaviješteni. Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dokaz o pripadnosti boračke populacije u skladu sa članom 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica („Sl. novine TK" broj: 5/12 i 5/14).

 

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave na interni oglas:
Interni oglas objavljuje se dana 27.05.2016. godine na oglasnoj tabli Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na web stranici Vlade TK (www.vladatk.kim.ba) i ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Prijava na interni oglas sa traženom dokumetacijom mogu se predati neposredno putem Centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti, na adresu:

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa
Rudarska 57
75 000 Tuzla

 

Sa naznakom
„za Komisiju za provođenje internog oglasa za prijem namještenika"
-ne otvarati-

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Po ovlaštenju Vlade TK
pomoćnik sekretara

Zdenka Marijanović, dipl.pravnik

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna