Javni oglas za prijem u radni odnos u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona - 2 upražnjena radna mjesta

U skladu sa članom 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu dva (2) upražnjena radna mjesta
pomoćni radnik čistačica - spremačica
u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

 

Pomoćni radnik čistačica – spremačica u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove – 2 (dva) izvršioca , na neodređeno vrijeme


Opis poslova:
- Svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama;
- Sedmično čišćenje okomitih površina;
- Petnaestodnevno tepisiranje podova,
- Svakodnevno čišćenje hodnika, nus-prostorija, prozora po pripadajućem rasporedu;
- Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavat i sljedeće posebne uslovi, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uslovi za poslove pomoćni radnik čistačica – spremačica su:
- Završena osnovna škola

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
4. Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
6. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt - telefon i adresa prebivališta.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćeni tekst ("Službene novine TK", broj:5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj:9/14 i 6/15) potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, uz prijavu dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika.

 

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog oglasa dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca). U slučaju da kandidati ne dostave ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

 

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, obaviti će usmeni intervju, o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.

 

Sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama (računajući posljednji dan objave) lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:


Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Rudarska 57, 75 000 Tuzla
Sa naznakom „za Komisiju za provođenje javnog oglasa za prijem pomoćni radnik - čistačica-spremačica -ne otvarati-

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Po ovlaštenju Vlade TK
pomoćnik sekretara
Zdenka Marijanović, dipl.pravnik

 

U skladu sa članom 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu dva (2) upražnjena radna mjesta
pomoćni radnik čistačica - spremačica
u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

 

Pomoćni radnik čistačica – spremačica u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove – 2 (dva) izvršioca , na neodređeno vrijeme


Opis poslova:
- Svakodnevno čišćenje podnih površina i namještaja u pripadajućim prostorijama;
- Sedmično čišćenje okomitih površina;
- Petnaestodnevno tepisiranje podova,
- Svakodnevno čišćenje hodnika, nus-prostorija, prozora po pripadajućem rasporedu;
- Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavat i sljedeće posebne uslovi, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uslovi za poslove pomoćni radnik čistačica – spremačica su:
- Završena osnovna škola

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
4. Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
6. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt - telefon i adresa prebivališta.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćeni tekst ("Službene novine TK", broj:5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj:9/14 i 6/15) potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, uz prijavu dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika.

 

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog oglasa dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca). U slučaju da kandidati ne dostave ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

 

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, obaviti će usmeni intervju, o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.

 

Sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama (računajući posljednji dan objave) lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:


Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Rudarska 57, 75 000 Tuzla
Sa naznakom „za Komisiju za provođenje javnog oglasa za prijem pomoćni radnik - čistačica-spremačica -ne otvarati-

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Po ovlaštenju Vlade TK
pomoćnik sekretara
Zdenka Marijanović, dipl.pravnik

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna