Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNA LICITACIJA O PONOVLJENOJ PRODAJI SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-984/13 od 18.01.2013. godine kao i Odluke Vlade o početnoj cijeni dotrajalih starih vozila broj: 02/1-05-15059/13 od 22.07.2013. godine, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU
o ponovljenoj prodaji službenih motornih vozila

Opširnije...

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM VOLONTERA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA I KANTONALNOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05, 22/06, 63/10 i 7/13) i Odluke o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-11762/12, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 05.08.2013. godine, raspisuje se:

 

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

za prijem volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i

Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA I KANTONALNOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05, 22/06, 63/10 i 7/13) i Odluke o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-11762/12, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 05.08.2013. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prijem volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

i Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE "PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA"

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i 15/11) i tačke II, alineja 3 i 4 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije

''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13) i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), Ministarstvo objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog
staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godine, Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15