Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Raspisan Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću


Federalno ministarstvo kulture i sporta je raspisalo Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću kojim se dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodjeljuje na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na promovisanje kulture i unaprjeđenje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate. Pravo učešća imaju imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a više informacija se nalazi na sljedećem linku .

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.02.2020. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 14.02.2020. godine Zaključkom broj: 01-02-83-4/20 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona i imajući u vidu da je prihvaćen Program javne rasprave, Ministarstvo za boračka pitanja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u trajanju od 15 dana, slijedećim subjektima:

- Ministarstvima u Vladi Tuzlanskog kantona,
- Općinskim vijećima i općinski načelnici sa područja Tuzlanskog kantona,
- Kantonalnim udruženjima od posebnog društvenog interesa na nivou Tuzlanskog kantona utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/16) i
- Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta viši referent za otpremu pošte i viši referent za prijem pošte u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine i 02/6-05-7599/18 od 15.03. 2018. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta viši referent za otpremu pošte i
viši referent za prijem pošte u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa


1. Viši referent za otpremu pošte:

2. Viši referent za prijem pošte:

Opširnije...

JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12 –prečišćeni tekst, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavljuje

Raspisan Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019"

Obavještavamo sve djelatnike u turizmu sa prostora Tuzlanskog kantona da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine 23.01.2020.godine, raspisala Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019".


Nagrada će se dodjeljivati za sljedeće kategorije:
1. Turistička organizacija
2. Turistička manifestacija
3. Receptivna turistička agencija
4. Ugostiteljski objekat za smještaj sa dvije podkategorije
- Ugostiteljski objekt tipa Hotel
- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga


Izabrani dobitnici nagrade i priznanja bit će predstavljeni na Sajmu turizma i ekologije LIST – Lukavac (7.-9.05.2020.godine).


Kriteriji, način prijave, te obrazac za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na linku: http://www.kfbih.com/javni-natjecaj-za-nagradu--zvijezda-turizma-bih-2019-

 


MINISTARSTVO TRGOVINE,

TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” Gradačac

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji ogana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine),člana 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 46/10 i 75/13) i Odluke Ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-37-25825/19 od 15.01.2020.godine, Ministar objavljuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Gradačac

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Gradačac, predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona – 1 član

1. Opis upražnjene pozicije:
Upravni odbor zdravstvene ustanove obavljat će poslove u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i druge poslove utvrđene Statutom odnosno osnivačkim aktom ustanove.
Mandat predstavnika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Gradačac, predstavnika Ministarstva je onoliko vremena koliko traje mandat predstavnika osnivača iz Odluke Grada Gradačac broj 01-05-137/19 od 04.12.2019.godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna