Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 15. Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-009371/22 od 21.06.2022. godine i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


J A V N I P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu

Opširnije...

Javni konkurs za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 14. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (broj: 02/1-02-12356-2/22 od 27.05.2022. godine), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34- 014443-1/22 od 22.06.2022. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: broj: 02/1-34-14443-1/22 od 16.06.2022. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS
za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama
čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

 

 

 

Javni konkus za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 14. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (broj: 02/1-02-12358-2/22 od 27.05.2022. godine), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34- 014443-2/22 od 22.06.2022. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-14443-2/22 od 16.06.2022. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS
za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama
čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odluka o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), člana 77. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 23/21 i 8/22), a u vezi sa članom 6. stav (3) Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona – potrošačka jedinica 22010001 („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 11/22) i broj 02/1-23-10322-4/22 od 21.06.2022. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U
o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na
području Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odluka o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, d o n o s i:

 


ODLUKU

o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom

 

 

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

 

 

Tekst javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15