Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18 - prečišćen tekst) i tačke XIV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-13049-1/22 od 06.06.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili
drugih međunarodnih fondova

 

 

KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA"

 Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" dana 13.06.2022. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi:

 

KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2022. GODINU ZA PROJEKT 3. I 4.
I
LISTE KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE

 

Ponovljeni javni poziv za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH" broj: 41/01, 22/05 I 9/08), Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022. Odlukama Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-45-3133/22 SD od 30.05.2022., i Sporazuma o međusobnoj saradnji, potpisanog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) broj: 06-45-5036/22 od 03.08.2022. godine, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) broj: 15/1-11-16339-22 od 20.07.2022. godine i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-30-3-530/22 od 04.07.2022. godine, i akta Ministarstva za boračka pitanja TK, broj: 15/1-Sl/22_DG od 24.10.2022.godnine, objavljuje se:

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022"

 

(1) Za realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022, planirana su sredstva u iznosu od 850.000,00 KM, od kojih 500.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 350.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje...

Opširnije...

Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu, Službene novine Tuzlanskog kantona br: 7/22 i 11/22 i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu broj 02/1-36-1685-9/22 od 18.10.2022.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
za 2022. godinu

I
Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport" (u daljem tekstu: Sredstva) za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima odnosi 650.000,00 KM, na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama 500.000,00 KM i na kapitalne transfere javnim preduzećima 250.000,00 KM...

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2022. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-04-17479-22 od 27.07.2022. godine, Odluke o ponovljenom raspisivanju javnog poziva u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2022. godinu na području Tuzlanskog kantona, od 25.10.2022. godine i člana 26. i 29. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2022. godini, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/22, 14/22, 17/22 i broj: 02/1- 11-025878/22 od 11.10.2022. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji
spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2022. godinu na području Tuzlanskog kantona


I Predmet javnog poziva

Predmet ponovljenog javnog poziva je prikupljanje prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Kantona.

 

 

Konačne rang liste

 

 OBAVIJEST

Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona, shodno objavljenim Konačnim rang listama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, o terminu potpisivanja ugovora kao i potrebnoj dokumentaciji za potpisivanje, biti će naknadno obavješteni.


Obavijest će biti blagovremo objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja.

 

Na osnovu člana 27. Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/22), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje :

 

KONAČNU RANG LISTU
podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

i

Na osnovu člana 27. Odluke o o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/22), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU

podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15