Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU OPĆA BOLNICA „DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12- prečiščeni tekst, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-8106-2/20 od 16.04.2020.godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavljuje


PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
JZU OPĆA BOLNICA „DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA

1. Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova ¸Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica:

Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici
a) Osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva,
b) Stručnih radnika Opće bolnice – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika...

Opširnije...

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju rekonstrukcije regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica II

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa na lokalitetu Treštenica u Banovićima Općinskog vijeća općine Banovići broj 01-04-63/20 od 28.02.2020. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju rekonstrukcije regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica II

I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 01-04-63/20 od 28.02.2020. godine utvrđen je javni interes za rekonstrukciju regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica II.
Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići, određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA PODRUČJU GRADA TUZLA

 

1. U skladu sa tačkom II Zaključka br. 02/1-04-3945-2/20 od 19.03.2020. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona (Ured) poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa Uredom za dostavljanje ponude za ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA za smještaj kantonalnih organa uprave i to: Ureda, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona u trajanju od jedne godine dana.

Opširnije...

Poziv za dostavljanje prijedloga za predsjednika i/ili člana Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu

 

Rok za dostavljanje prijava na Poziv za dostavljanje prijedloga za predsjednika i/ili člana Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u tuzlanskom kantonu broj: 13/1-33-7050-1/20 od 31.03.2020. godine, produžava se do 20.04.2020. godine.

 

M I N I S T R I C A
dr.stom. Dajana Čolić

IZMIJENJEN RAD CENTRANE PISARNICE TUZLANSKOG KANTONA

Ured za zajedničke poslove Tuzlanskog kantona u skladu sa donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, a kako bi zaštitio vaše zdravlje i zdravlje svih građana, u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava stranke da je obustavio i zabranio fizički kontakt i rad sa strankama, te Vas molimo i Obavještavamo da sve pošiljke koje se trebaju predati na Pisarnicu predaju putem pošte na adresu:

 

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
CENTRALNA PISARNICA TUZLANSKOG KANTONA

Rudarska 57.
75000 Tuzla

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje pješačke staze uz regionalnu cestu R 469 Živinice- Banovići- Ribnica, dionica skretane

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 01-04-65/20 od 28.02.2020. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:


JAVNI OGLAS

za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje pješačke staze uz regionalnu cestu R 469 Živinice- Banovići- Ribnica, dionica skretane

I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 01-04-65/20 od 28.02.2020. godine utvrđen je javni interes za izgradnju pješačke staze uz regionalnu cestu R 469 Živinice- Banovići- Ribnica, dionica skretanje za naselje Brioni- ulaz u separaciju RMU u MZ Oskova st. 3+260 do st.km.3+860 (cca L=600m).

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići, određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna