Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («Sl. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-14-21512/19 od 05.11.2019.godine i člana 4. B-tačka III – 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministar finansija objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona


I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaćaa– Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opširnije...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći

Na osnovu člana 24., 25. i 26. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o pružanju pravne pomoći ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/08 i 11/17), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći broj: 02/1-34-21019/19 od 29.10.2019. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći


a) Opis poslova i nadležnost:

Direktor Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći (u daljem tekstu: Zavod) obavlja sljedeće poslove:
- organizira, koordinira i nadzire obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Zavoda, te obavlja i slijedeće poslove:
- organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda;
- donosi propise i opće i pojedinačne akte Zavoda za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten;
- kao pravni zastupnik zastupa građane slabog imovnog stanja u krivičnom, parničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u drugim postupcima propisanim posebnim zakonima pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Kanton), Kantonalnim tužilaštvom Kantona, drugim organima Kantona, kao i drugim pravosudnim organima van područja Kantona;
- prati izvršenja Budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva za poziciju Zavoda;
- organizira godišnji popis imovine Zaoda;
- vodi brigu o rokovima plaćanja svih obaveza Zavoda;
- u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Zavoda iz radnog odnosa;
- o izvršenju godišnjeg Programa rada Zavoda, podnosi izvještaj Vladi Kantona i Skupštini Kantona;
- vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Opširnije...

Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 3. stav (4) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj: 02/1-02-22523/19 od 05.11.2019. godine, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo), objavljuje:


J A V N I  P O Z I V

za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
a) Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir banke – partnera za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope u visini od 3% privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, u cilju pokretanja ili unapređenja poslovne aktivnosti privrednog subjekta.
b) Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) obezbijedila je sredstva za subvencioniranje kamatne stope u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Escrow računa – potrošačka jedinica – 11010017, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM, dok će izabrana Banka biti u obavezi obezbijediti kreditna sredstva privrednim subjektima.
c) Pod privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: privredni subjekti), podrazumijevaju se pravna lica sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrovana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine
d) Sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu namijenjena za subvencioniranje kamatne stope privrednim subjektima, ne mogu se dodijeliti kao poticajna sredstva za sljedeće djelatnosti: ugostiteljska, proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i drugih igara na sreću, te registrovanu djelatnost koju privredni subjekti obavljaju unutar Područja G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) osim u slučaju da privredni subjekt iz ovog područja djelatnosti obavlja i proizvodno – uslužnu djelatnost te će odobrena kreditna sredstva koristiti za te namjene. Vlada Kantona ovlaštena je dati Banci preporuku, koja se odnosi na djelatnosti i iznose sredstava za koje Vlada Kantona smatra da su prioriteti u finansiranju iz kreditne linije.

Opširnije...

Odluka o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak „ Podrška povratku prognanih lica „

 Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst ("Sl.novine TK", broj: 10/18), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), odredbi Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-14-8845-1/19 od 03. 06. 2019. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 14. Stav 2 Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za odabir korisnika donacije u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, broj: 09/1-36-12685/19 od 11. 06. 2019. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 18.10.2019. godine prihvatila Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine, koji je stavila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Molimo sve zainteresovane aktere da dostave eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  .

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna