Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Rang lista kandidata studenata / učenika za dodjelu stipendija za akademsku / školsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredbe člana 16. stav (7) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 2/18, u daljem tekstu Odluka), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, ističe

 

 

RANG LISTU
kandidata STUDENATA / UČENIKA za dodjelu stipendija za akademsku / školsku 2021/2022 godinu
Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Na temelju člana 6. tačka 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo objavljuje:

 


JAVNI POZIV
za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu


 

 

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2022. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini

Na osnovu člana 15. stav (2) Pravilnika o pravu na pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: D-15/1-02-008681-22 od 11.04.2022. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: D-15/1-04-008760-22 od 11.04.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisujeJ AV N I  O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za
pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2022. godini
na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini _________________

 

 

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Podrška u oblasti kulture

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. tačka 52. i članom 82. stav (2) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 23/21) Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 29.09.2022. godine, donosi:

 

ODLUKU
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
32010003 – Podrška u oblasti kulture

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona

interreg-mp-0404


Izvođenje radova na realizaciji mjera energijske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona, i to mašinsko instalaterski radovi na objektima: JU Osnovne škole Sapna – Područna škola Nezuk (Općina Sapna), JU Osnovne škole Doborovci (Grad Gračanica), JU Osnovne škole Podorašje (Grad Srebrenik), JU Osnovne škole Husino – Područna škola Ljubače (Grad Tuzla) i JU Osnovne škole Duboki Potok (Grad Srebrenik)

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388/ TK T-002

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15