Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata medija javnog informisanja u 2022. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
V L A D A

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-11-16904/22 od 26.07.2022. godine, Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata
medija javnog informisanja u 2022. godini


I

Raspisuje se javni poziv za predlaganje programskih projekata medija javnog informisanja, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM...

Opširnije...

Rang lista invalidskih sportskih klubova

Na osnovu odredbi člana 18. stav (2) i člana 19. stav (1) i (2) Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-9371/22 od 21.06.2022. godine, u daljem tekstu Odluka, Komsija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu, ističe:

 


RANG LISTU

invalidskih sportskih klubova

 

  

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trotoara na regionalnoj cesti R 455a "Svatovac- Živinice- Bašigovci- Lukavica – Zelenika", dionica od st.km. 2+140 do st.km.4+500 u dužini cca 2360 m, broj: 01-27-1426/21 od 30.06.2021. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

 


JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen
javni interes

 

 

Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž)

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj10/20) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-04-17200-ZDŽ-22 od 21.07.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog
kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(volonterski staž)

 

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, prema objavljenim Konačnim rang listama, da će se potpisivanje ugovora obaviti 


dana 26.07.2022. godine (utorak), sa početkom u 13. časova u Plavoj Sali Bosansko kulturnog centra Tuzla, u Tuzli.

Kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, moći će pristupiti potpisivanju Ugovora, isključivo uz dostavljanje na uvid:

1. Lične karte ili
2. drugog dokumenta kojim potvrđuju svoj identitet i

Napomena: Kandidati koji su ostvarili pravo u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA a aplicirali su kao obrt moraju sa sobom ponijeti i pečat za ovjeru ugovora.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15