Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama (,Službeni list R BiH'' br.6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. i 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH,, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), tačke III. i V. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 4/12 ), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe (,, Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 28. Pravila o organizovanju Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te Odluke Upravnog odbora broj: 278/20 od 24.02.2020. godine, Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, objavljuje:

PONIŠTENJE KONKURSA
za izbor i imenovanje direktora JU dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, objavljen u „Službenim novinama FBiH" broj 4/20 od 17.01.2020. godine i dnevnom listu Oslobođenje također 17.01.2020. godine.

Istom Odlukom broj 278/20 od 24.02.2020. godine Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla raspisuje novi:

KONKURS
za izbor direktora Javne ustanove
Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla


1.Opis pozicije direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla:

Opširnije...

PONIŠTENJE JAVNIH KONKURSA

Na osnovu člana 25. Zakona o Radio televiziji Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09, 8/12 i 14/18) i člana 45. i 51. Statuta JP RTV TK d.o.o. Tuzla ("Službene novine TK" broj: 12/17), privremeno imenovani Nadzorni odbor objavljuje

PONIŠTENJE JAVNIH KONKURSA

Poništavaju se javni konkursi za popunu radnih mjesta direktor JP RTV TK, izvršni direktor za razvoj JP RTV TK i izvršni direktor za program JP RTV TK objavljeni u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 14/20 od 21.02.2020. godine, dnevnom listu „Oslobođenje" od 20.02.2020. godine i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 20.02.2020. godine.


Privremeno imenovani
Nadzorni odbor
JP RTV TK

JAVNI OGLAS ZA IZBOR DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI OGLAS ZA IZBOR DIREKTORA
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

 

1. Objavljuje se javni oglas za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK-a objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga nadogradnje Informacionog Sistema Finansijskog Upravljanja za Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, sa verzije Oracle EBS 11.5.10.2. na aktuelnu verziju Oracle ERP and Procurement Cloud. Tenderska dokumentacija se nalazi u Ministarstvu finansija TK, Ul. Turalibegova broj 40, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

Javni oglas za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa radi nominiranja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju broj: 02/1-30-3221/20 od 11.02.2020. godine, Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI OGLAS
za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

I

Objavljuje se oglas za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna agencija)...

Opširnije...

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, postupajući po Zaključku skupštine Tuzlanskog kantona, upućuje Nacrt Zakona u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Prijedloge i primjedbe na navedeni Nacrt Zakona potrebno je dostaviti najkasnije do 20.03.2020. godine, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna