Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog antona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12 i 13/12) i članom 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/12), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, d o n o s i:

Obavještavamo sve zainteresovane podnosioce prijava koji nisu obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih da dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu mogu preuzeti svakim radnim danom u narednih 15 dana u vremenu od 15:00 – 16:00 sati u zgradi Vlade Kantona, V sprat - kancelarija broj 50.

 KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA PROGRAME 6 I 7

Na osnovu poglavlja III. Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2012. godinu za programe broj 6 i 7, objavljenog 22.11.2012. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", Ministarstvo razvoja i poduzetništva donosi i objavljuje:

Opširnije...

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA-ODLUKE O KONAČNIM RANG LISTAMA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA ZA PROGRAME 1 DO 5

Na osnovu poglavlja III. Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2012. godinu, objavljenog 28.09.2012. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", Ministarstvo razvoja i poduzetništva donosi i objavljuje Odluke o konačnim rang listama kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva za programe 1 do 5:

Opširnije...

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA:OBJAVLJENJE PRELIMINARNE RANG LISTE ZA PRIJAVE KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA "PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA PROGRAME 6 I 7

Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava sa pozicije «Podrška razvoju Kantona» za programe 6. i 7. objavila je preliminarne rang liste za prijave koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2012. godinu za programe:

Opširnije...

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA:RANG LISTE REDOSLIJEDA PLATEŽNO SPOSOBNIH KANDIDATA

Na osnovu odredbi člana 26. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u t v r đ u j e:

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA: LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2012./2013. GODINU

Na osnovu člana 11. stav (8) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12, u daljem tekstu Odluka), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske komisije, imenovana od strane Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona rješenjem broj: 15/1-41-25358/12 od 09.11. 2012. godine, utvrđuje:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna