Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Objavljen Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona

 

Danas je objavljen Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

OBJAVLJENE LISTE LISTE KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA

Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, utvrdila je prijedloge listi kandidata iz sve tri boračke kategorije koji su privremeno ostvarili pravo na dodjelu stipendija, odnosno liste kandidata koji nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Liste su objavljena na web stranici Vlade Kantona, na oglasnim pločama u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnim boračkim savezima.

Na navedene liste kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja.

Konačni redoslijed kandidata utvrdit će se nakon odlučivanja po prigovoru, kada će biti objavljene i konačne rang lise kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Opširnije...

Odluka o poništavanju lista "Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica"

Na osnovu naloga Ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: l512-05-10970115 od 04.05.2015. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (u daljem tekstu: Komisija), na sjednici održanoj dana 05.05.2015. godine, d o n o s i :

Opširnije...

OBJAVLJENE PRELIMINARNE LISTE LISTE KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA

Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, utvrdila je prijedloge listi kandidata iz sve tri boračke kategorije koji su privremeno ostvarili pravo na dodjelu stipendija, odnosno liste kandidata koji nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Liste su objavljena na web stranici Vlade Kantona, na oglasnim pločama u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnim boračkim savezima.

Na navedene liste kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja.

Konačni redoslijed kandidata utvrdit će se nakon odlučivanja po prigovoru, kada će biti objavljene i konačne rang lise kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Referenta –portira –recepcionara u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

Broj: 02/6-34-009469/15

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine, broj: 49/05), Sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta Referenta –portira –recepcionara u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove – jedan (1) izvršioc, na neodređeno vrijeme

Opširnije...

PONOVLJENI JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 2/13, 2/14 i broj: 02/1-02-29243/14 od 18.12.2014. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti
za Tuzlanski kanton za 2015. godinu

 

I PREDMET PONOVLJENOG JAVNOG POZIVA
(1) Predmet Ponovljenog javnog poziva je prikupljanje prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2015. godinu, a za koje po okončanom Javnom pozivu nisu dostavljene prijave, i to za:
a) Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 01. mart
b) Dan Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine 15. april
c) Dani policije Tuzlanskog kantona 22. maj
d) Tradicionalni susreti dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja 12. juni
(2) Finansijska sredstva za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, obezbjeđuju se u Budžetu Tuzlanskog kantona, a raspoređuju se u skladu sa Programom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti koji će donijeti Vlada Tuzlanskog kantona za budžetsku 2015. godinu.

 

II PRAVO UČEŠĆA
(1) Pravo učešća po ovom Ponovljenom javnom pozivu imaju kantonalne boračke organizacije koje su, shodno odredbama člana 54. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, odlukom Vlade Tuzlanskog kantona utvrđene kao organizacije od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.
(2) Pored kantonalnih boračkih organizacija iz stava (1) ovoga člana, pravo na participaciju imaju i općinske boračke organizacije i boračka udruženja registrovana na području Kantona, koja se pojavljuju kao nosioci aktivnosti za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, isključivo pod uslovom da niti jedna kantonalna boračka organizacija iz stava (1) ove Odluke, nije podnijela valjan zahtjev, odnosno da ne ispunjava uslove i kriterije iz ove Odluke.

 

III OGRANIČENJE PRAVA UČEŠĆA
Pravo učešća po ovom Ponovljenom javnom pozivu nemaju podnosioci zahtjeva iz tačke II ovog Ponovljenog javnog poziva kojima su u prethodnoj budžetskoj godini odobrena sredstva za iste namjene, a nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava, odnosno, koji su ranije doznačena sredstva utrošili suprotno odluci o odobravanju sredstava.

 

IV SADRŽAJ PRIJAVE
Za učešće po ovom Ponovljenom javnom pozivu potrebno je dostaviti:
1. popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba) ili neposredno u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,
2. rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa Tuzlanskog kantona,
3. dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost za organizaciju obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti (odluka),
4. program i plan za organizaciju obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti i
5. finansijski plan projekata sa konstrukcijom finansiranja
Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti iz ove tačke, od 1. do 5. smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenti od 1. do 5. moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA I NAMJENA SREDSTAVA
(1) Kriteriji za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti su:
a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu državnog, federalnog, kantonalnog ili općinskog nivoa,
b) vrijednost projekta i
c) veće vlastito učešće.
(2) Ministarstvo za boračka pitanja će posebnim aktom utvrditi mjerljive kriterije iz stava (1) ovoga člana.
(3) Sredstva od participacije mogu se koristiti za:
a) troškove prevoza na manifestaciju,
b) zakup sale ili objekata za održavanje manifestacije prema ugovoru o zakupu,
c) troškovi robnih i/ili novčanih poklona braniteljima i članovima njihovih porodica,
d) troškove izrade banera i plakata,
e) troškove osvježenja za takmičare (bezalkoholni topli i hladni napitaka),
f) troškove nabavke cvijeća, vijenaca, ikebana i sl.,
g) troškovi robnih i /ili novčanih nagrada za učesnike i
h) troškove plaćanja kulturno umjetničkog programa.
(4) U realizaciji odobrenih sredstava 20% sredstava, od ukupnog odobrenog iznosa, mogu se koristiti za ostale troškove koji nisu navedeni u stavu (3) ove tačke.

 

VI NAČIN ISPLATE SREDSTAVA - DOZNAKA SREDSTAVA
(1) Podnosiocima prijave iz tačke II ovog Ponovljenog javnog poziva, sredstva za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, doznačit će se nakon usvajanja Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, koji donosi Vlada Tuzlanskog kantona,
(2) Podnosioci prijave iz tačke II ovog Ponovljenog javnog poziva, obavezni su potpisati ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornoti, a nakon potpisivanja ugovora, prema rokovima iz prijave vršiti će se jednokratna doznaka odobrenih sredstava.
(3) Podnosioci prijave iz tačke II ovog Ponovljenog javnog poziva, obavezni su dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava sa kompletnom dokumentacijom, u roku 60 dana od dana prenosa odobrenih sredstava na račun korisnika.
(4) Podnosioci prijave iz tačke II ovog Ponovljenog javnog poziva, koji ne dostave finansijski izvještaj o pravdanju prethodno doznačenih sredstava iz stava (3) ove tačke, sredstava za obilježavanje naredne manifestacije neće biti doznačena.

 

VII PODNOŠENJE PRIJAVA
Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom uz naznaku:"NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU" dostaviti na adresu: pisarnica Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57., 75 000 Tuzla, najkasnije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

VIII TROŠKOVI JAVNOG POZIVA
Ministarstvo za boračka pitanja ne snosi nikakve troškove u postupku Ponovljenog javnog poziva, a zadržava pravo da prihvati u cjelini i /ili djelimično i /ili odbije zahtjev.

 

IX OSTALO
Podnosioci prijave iz tačke II ovog Ponovljenog javnog poziva, koji su do momenta objave ovog Ponovljenog javnog poziva izvršili obilježavanje nekog od značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton iz tačke I stav (2) ovog Ponovljenog javnog poziva, imat će pravo na refundaciju sredstava, pod uslovom da ispunjavaju kriterije i dostave dokumenataciju traženu ovim Ponovljenim javnim pozivom.
Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-401,369-402 i 369-403

 


 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15