Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
r a s p i s u j e
OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme1. ''Moler''                                                                                                                                                                                           1 izvršilac;

USLOVI:
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

  • KV moler, sa jednom godinom radnog iskustva u struci

Opširnije...

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 (šest) mjeseci

Na osnovu člana 31. Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, broj: 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013. godine, te Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 05-2-34-467/14 od 18.12.2014., vršilac dužnosti direktora raspisuje:


OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 (šest) mjeseci

 

 

JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

Obavještenje za podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Obavještavaju se lica obuhvaćena Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, da su do srijede 24.12.2014. godine u Ured Vlade Tuzlanskog kantona, na adresi Rudarska 57, Tuzla, 2. sprat, dužni dostaviti original/ovjerenu kopiju Ugovora sa bankom o namjenskom stambenom kreditu, sa Planom otplate kredita.

Opširnije...

Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja i dijelova ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona

 

Na osnovu člana 5,. 6., 7. i 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e:

Opširnije...

Obavještenje za podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024-Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz" dana 10.11.2014. godine, da uvid u dokumentaciju i eventualno podnošenje prigovora na Prijedlog Rang liste podnosilaca prijava sa prijedlogom raspodjele sredstava po Javnom pozivu mogu izvršiti u ponedeljak, 15.12.2014. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na adresi Ulica Muhameda Hevaija Uskufija 1 (Ekonomsko-trgovačka škola, bočni ulaz), u periodu od 12,00 – 16,00.

 

 

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2014.godinu.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje, JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2014.godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15