Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13), tačke II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3/13 od 02.07.2013. godine i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine, Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE ''PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IVa stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine i Odluke o dopuni Odluke broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljujeJ A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA OBAVLJENE TEHNIČKE PREGLEDE U IZNOSU OD 25.000,000 KM

Na osnovu člana 29. tačka 23., a u vezi sa članom 38. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 7/13), a u vezi sa članom 3. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova i kriterija, načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj:02/1-27-15523-1/13 od 04.10.2013. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisujeJ A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

Opširnije...

DOPUNA KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godin i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine Ministar za boračka pitanja utvrđuje


                                                                                     DOPUNU KONAČNE LISTE
                                                                            kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA ODRŽIV POVRATAK

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK-a", broj: 2/06 i 15/11), Odluke, Vlade TK-a, o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – «Podrška povratku prognanih lica» Br.02/1-14-13699/13 od 22.07.2013.godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za održiv povratak po osnovu LOT 1. Transferi neprofitnim organizacijama i LOT 2. Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 13.BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU, MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA ''POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA'' TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 11. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i planiranih sredstava Budžetom TK-a za 2013. godinu u razdjelu 13, glava 01, potrošačko mjesto 0002, konto 822300 Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva „Pozajmljivanja javnim preduzećima („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/13 i 11/13), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona upućuje


JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U
RAZDJELU 13. BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU,
MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA „POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA" TUZLANSKOG KANTONA

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15