ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA


Odjeljak A. - Unutrašnja organizacija

 

Unutrašnja organizacija Ministarstva i Uprave policije uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

(1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva donosi ministar, uz saglasnost Vlade Kantona.
(2) Dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, koji se odnosi na Upravu policije, utvrđuje ministar, na prijedlog policijskog komesara.
(3) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva utvrđuju se:
a) organizacione jedinice i njihov djelokrug rada;
b) sistematizacija radnih mjesta, koja obuhvata: naziv radnog mjesta, opis poslova, uslove za obavljanje poslova, čin za radna mjesta policijskih službenika, vrstu djelatnosti, naziv grupe u koju spadaju poslovi, složenost poslova i druge elemente;
c) način rukovođenja Ministarstvom, Upravom policije i organizacionim jedinicama;
d) sastav, način rada i pitanja o kojima raspravlja stručni kolegij;
e) programiranje i planiranje poslova;
f) ovlaštenja i odgovornosti rukovodećih, policijskih i državnih službenika u obavljanju poslova;
g) način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
h) broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uslovi za prijem pripravnika;
i) ostvarivanje javnosti rada Ministarstva;
j) druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada Ministarstva.


Odjeljak B. - Osnovne organizacione jedinice Ministarstva


Osnovne organizacione jedinice

(1) Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su:
a) Kabinet ministra;
b) Sektor za upravno-pravne i kadrovske poslove;
c) Sektor za materijalno-finansijske i opće poslove;
d) Inspektorat za zaštitu od požara.
(2) Unutar osnovnih organizacionih jedinica, ministar može utvrditi unutrašnje organizacione jedinice, kako bi se na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti rada osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva.
(3) Poslove informatike, telekomunikacija i analitike, za potrebe Ministarstva, obavlja Sektor za informatiku, telekomunikacije i analitiku Uprave policije.

 

Djelokrug rada organizacionih jedinica Ministarstva

 

U okviru poslova iz člana 8. ovog zakona, Ministarstvo, preko svojih organizacionih jedinica, obavlja sljedeće poslove:
a) izdavanje, poništavanje i zamjena ličnih karata i jedinstvenog matičnog broja građana i vođenje evidencija;
b) izdavanje, poništavanje i zamjena putnih isprava;
c) izdavanje vozačkih isprava, saobraćajnih i drugih isprava utvrđenih zakonom;
d) registracija motornih vozila;
e) kontrola i nadzor provedbe propisa o osposobljavanju kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini,
f) promjena ličnog imena, naknadni upisi i ispravke podataka u matičnim knjigama;
g) ažuriranje i čuvanje duplikata matičnih knjiga i nadzor nad vođenjem matičnih knjiga;
h) sticanje državljanstva Federacije i promjena entitetskog državljanstva;
i) prijavljivanje, odjavljivanje i vođenje evidencija o prebivalištu i boravištu građana;
j) zaštita od požara i tehnoloških ekspolozija;
k) poslovi koji se odnose na rad agencija za zaštitu ljudi i imovine;
l) inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;
m) drugi poslovi propisani zakonom.


Odjeljak C. - Uprava policije


Unutrašnja organizacija Uprave policije

(1) Osnovne organizacione jedinice Uprave policije su:
a) Ured policijskog komesara;
b) Sektor za informatiku, telekomunikacije i analitiku;
c) Sektor uniformisane policije;
d) Sektor kriminalističke policije;
e) Policijske uprave.
(2) Unutar osnovnih organizacionih jedinica, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva mogu se utvrditi unutrašnje organizacione jedinice, kako bi se na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz djelokruga rada osnovnih organizacionih jedinica Uprave policije.
(3) Ukoliko ne postoje odgovarajuće organizacione jedinice u Upravi policije, organizacione jedinice iz člana 15. ovog zakona prioritetno obavljaju kadrovske, materijalne, računovodstvene i finansijske poslove, kao i druge poslove administrativne podrške za potrebe Uprave policije, po nalogu policijskog komesara, i njemu su direktno odgovorni za izvršavanje tih poslova.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15