Registar administrativnih postupaka

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 


Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

 

 

Kabinet ministra unutrašnjih poslova

 

AP

Obrazac

MUP.K.1

Pristup informacijama

 

 

Inspektorat za zaštitu od požara

AP

Obrazac

MUP.IZP.1

Saglasnosti na Elaborat zaštite od požara na gradilištu

MUP.IZP.2

Odobrenje za lokaciju i upotrebu tipskih kontejnera

 

Odjeljenje za administraciju Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Tuzla, Teočak, Sapna, Srebrenik, Živinice

 

AP

Obrazac

MUP.SUKP.1-1

Promjena ličnog imena, prezimena ili imena

MUP.SUKP.1-2

Izdavanje lične karte

MUP.SUKP.1-3

Poništenje lične karte

MUP.SUKP.1-4

Lična karta za strance sa odobrenim stalnim boravkom u BiH

MUP.SUKP.1-5

Zamjena lične karte (promjena izgleda)

MUP.SUKP.1-6

Dodjeljivanje JMB

MUP.SUKP.1-7

Poništenje JMB (pogrešno određeni, duplo određeni, odjava prebivališta, odricanje od BiH državljanstva) i isprava izdatih na JMB

MUP.SUKP.1-8

Prijava i odjava prebivališta-boravišta

MUP.SUKP.1-9

Izdavanje putne isprave

MUP.SUKP.1-10

Hitno izdavanje putne isprave

MUP.SUKP.1-11

Izdavanje putne isprave malodobnom djetetu uz saglasnost organa starateljstva ili čiji je jedan roditelj nedostupan organima

MUP.SUKP.1-12

Oglašavanje putne isprave nevažećom i poništenje iste

MUP.SUKP.1-13

Poništenje vozačke dozvole, saobračajne dozvole, potvrde o registraciji, potvrde o vlasništvu ( gubitak, krađa, oštećenje )

MUP.SUKP.1-14

Izdavanje vozačke dozvole

MUP.SUKP.1-15

Produženje - zamjena vozačke dozvole

MUP.SUKP.1-16

Prva registracija vozila

MUP.SUKP.1-17

Produženje registracije

MUP.SUKP.1-18

Promjena podataka o vozilu

MUP.SUKP.1-19

Promjena vlasništva

MUP.SUKP.1-20

Promjena vlasništva i produženje registracije vozila

MUP.SUKP.1-21

Promjena saobraćajne/prometne dozvole

MUP.SUKP.1-22

Promjena tablica

MUP.SUKP.1-23

Odjava vozila

MUP.SUKP.1-24

Promjena podataka o vlasniku vozila

MUP.SUKP.1-25

Promjena potvrde o vlasništvu (POV)

MUP.SUKP.1-26

Promjena potvrde o registraciji (POR)

MUP.SUKP.1-27

Ponovna prijava vozila

MUP.SUKP.1-28

Promjena stikera

MUP.SUKP.1-29

Povrat pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih sredstava

MUP.SUKP.1-30

Prijem u državljanstvo BiH na osnovu člana 10. Zakona o državljanstvu BiH

MUP.SUKP.1-31

Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija

 


Policijska uprava Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Tuzla, Živinice

 

AP

Obrazac

MUP.PU.1

Odobrenje za nabavku oružja

MUP.PU.2

Registracija vatrenog oružja-Izdavanje oružanog lista/zamjena oružanog lista

MUP.PU.3

Obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije

MUP.PU.4  Prijava javnog okupljanja i sportskih manifestacija 

MUP.PU.5

Odobrenje za izvođenje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi

MUP.PU.6

Prijevoz eksplozivnih materija

MUP.PU.7

Nabavka eksplozivnih materija

MUP.PU.8

Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija

MUP.PU.9

Pristup informacijama

 

Sektor za upravno - pravne i kadrovske poslove

 

AP Obrazac

MUP.SUKP.1

Naknadni upis u Knjigu državljana F BiH za lica koja su rođena na teritoriji RS

MUP.SUKP.2

Poništenje JMB određenih u MUP TK za područje općina Bijeljina, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Zvornik

MUP.SUKP.3

Odobrenje za rad agencije za zaštitu ljudi i imovine

MUP.SUKP.4

Odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za agencije i unutrašnje službe zaštite

MUP.SUKP.5

Odobrenje za pohađanje obuke radi sticanja certifikata za obavljanje poslova zaštite

MUP.SUKP.6

Saglasnost na akt o osnivanju unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine i odobrenja za rad 

MUP.SUKP.7

Izdavanje službenih iskaznica za lica koja obavljaju poslove zaštite

MUP.SUKP.8

Odobrenje za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

MUP.SUKP.9

Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15