66.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Tuzla, 14.03.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
66. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u četvrtak 14.03.2013. godine
sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 64. i 65. redovne i 28, 29, i 30. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta TK sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
Obrađivač: Centralna popisna komisija

2.Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-31.12.2012. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3.Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području TK u 2012. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4.Razmatranje Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5.Razmatranje prijedloga Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja TK;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6.Razmatranje teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva sigurnosti BiH i Vlade TK;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

7.a) Razmatranje Strateškog plana rada Ureda za internu reviziju za period 2013. – 2015. godina;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Ureda za internu reviziju za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

8.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Vlade TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

9.Razmatranje prijedloga i donošenje Okvirnog programa mjera za „Nova i bolja radna mjesta“ – konačna verzija;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

10.Razmatranje Informacije o kapacitetima prehrambene industrije i zastupljenosti njenih proizvoda u trgovačkim objektima na području TK u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11.Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva razvoja i poduzetništva za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

12.Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za boračka pitanja za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14.Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove obitelji na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17.a) Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec februar 2013. godine;
b) Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec februar 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period januar – mart 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

19.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Anexa IV Ugovora o komisionom kreditu;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

20.a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene početne vrijednosti službenih vozila i prihvatanju teksta javne licitacije za prodaju službenih vozila;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju komisije za javnu licitaciju – prodaju službenih motornih vozila;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

21.Razmatranje prigovora na Rješenje Vlade TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

22.Razmatranje prigovora na Rješenje Vlade TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23.Razmatranje prijedloga ocjene o radu v.d. policijskog komesara za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

24.Kadrovska pitanja

 

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna