Saziv 62. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
62. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 11.06.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli


2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije


3. Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


4. Razmatranje Informacije o preduzetim mjerama na rješavanju problematike privremeno i trajno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije "Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine";
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih korisnika";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (50 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem namještenika u općinskim sudovima u Gračanici i Srebreniku;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna