Saziv 63. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 18.06.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Upravni odbor Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o participaciji u troškovima I ciklusa studija na fakultetima/Akademiji JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i JU Univerzitet u Tuzli

 

3. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija "Ismet Mujezinović" u Tuzli;

c) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola "Sjenjak" u Tuzli;

d) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade stručnjacima imenovanim za obavljanje ponovne posjete visokoškolskoj ustanovi Američki Univerzitet u BiH u postupku akreditacije;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom u periodu 01.07.2019.-16.08.2019. godine;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2019/20. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2019/20. godini;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti "Emmaus" Doboj Istok za refundaciju troškova prijevoza konvoja humanitarne pomoći za Siriju;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju stalnog člana Odbora za nadzor Garantnog fonda udruženja za razvoj NERDA;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Općini Srebrenica na ime sufinansiranja za organizovanje obilježavanja 11. Jula 1995. godine - 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN" Srebrenica i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona Tuzla, na ime refundacije izdataka na organizaciji obilježavanja „Dana šehida Federacije Bosne i Hercegovine";

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona Tuzla, za obilježavanje „12. Juna - Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona";

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja i nauke;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

17. Kadrovska pitanja.

 

 

PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna