Saziv 64. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
64. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 25.06.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 61. i 62. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo zdravstva, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2019./2020. godinu na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – Prihodi od zakupa korištenja sportsko – privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" Udruženju žena "Mreža žena otvoreno srce u Bosni i Hercegovini";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" d.o.o. "Nuhanović" Lukavac;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" "Radio Kameleon" – otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" Javnoj ustanovi "Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju građana Magično pozorište "Aladin";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju mladih "Obnova".
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju građana "Podrinje";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2019. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2019. godine.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA
Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna