Saziv 5. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
5. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u
utorak 03.09.2019. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D


1. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Tuzla

 

2. Razmatranje Informacije o trajno oduzetoj robi na osnovu pravosnažne Presude Općinskog suda u Gradačcu s prijedlogom za njeno uništenje;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Savezu udruženja penzionera/ umirovljenika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Općinskog suda u Tuzli za potpisivanje ugovora i drugih zahtjeva za davanje saglasnosti i odobrenja pred Gradskim službama i javnim komunalnim preduzećima Grada Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za postojanje potrebe za osnivanje nove visokoškolske ustanove "Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija Empirica Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija Građevinarstvo, oblast Građevinske konstrukcije na Rudarsko – geološko - građevinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Metodika nastave njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019/2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava", za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija" Udruženju građana Kulturno umjetničko društvo "Župa Breške";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Udruženju građana Srpsko kulturno prosvjetnom društvu "Prosvjeta";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija" Udruženju građana "Scena" Živinice;
Obrađivač: Ured premijera

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ured Vlade


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dopuni Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-25024/19 od 08.08.2019. godine.
Obrađivač: Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna