Saziv 6. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
6. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 10.09.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. i 4. redovne i 4. i 5. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2019. -2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

3. Razmatranje Informacije o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

4. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

5. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za postojanje potrebe za osnivanje nove visokoškolske ustanove "Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija Empirica Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija" Udruženju pčelara "Pčela" Gradačac;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija" Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija".
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje poslovno – tehničke konferencije "TECH CRUISE" 2019;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna