Saziv 8. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
8. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.09.2019. godine sa početkom u 08.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o kulturnoj baštini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

3. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Tuzla

 

4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
Obrađivač:Kantonalno pravobranilaštvo

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa Izvještajem Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija_Odjeljenje za internu reviziju

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU OŠ "Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak", Srnice Donje, Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8.Razmatranje prijedloga Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019.godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9.a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020 - 2022. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar - septembar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

10. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

11. Razmatranje prijedloga donošenje Uredbe o vršenju ovlašćenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnja elektroenergetskog objekta "Odorovići 2" sa priključenim univerzalnim kablovskim vodom na području općina Banovići i Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potošačke jedinice 11010002 "Kapitali izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Kulturno umjetničkom društvu "Rudar" Lukavac;
Obrađivač: Ured premijera

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima i davanju ovlaštenja za pregovaranje;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna