Saziv 21. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
21. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 17.12.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. redovne i 10. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničko – građevinskog krečnjaka na ležištu "Gradina – Potpeć" (ispod Kuga) na području općine Srebrenik;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana obrazovanja odraslih Tuzlanskog kantona za period 2019. – 2022. godina;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za: JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac, JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, JU OŠ "Sladna" Srebrenik i JU Mješovita srednja građevinsko – geodetska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac i JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja u povratak i materijalno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva sa ESCROW računa" – namjenska sredstva;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu "Podrška povratku prognanih osoba", i to:
a) Odluka o odobravanju sredstava Gradu Zvornik
b) Odluka o odobravanju sredstava Općini Teočak
c) Odluka o odobravanju sredstava Gradu Gračanica
d) Odluka o odobravanju sredstava Opštini Bratunac
e) Odluka o odobravanju sredstava Gradu Gradačac
f) Odluka o odobravanju sredstava Općini Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o prijenosu novčanih sredstava Dječijem "Selu mira" Turija;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija", Udruženju medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija", Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2019. - 2029. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. Razmatranje Informacije o lokalnim i nekategorisanim cestama koje su od strane Vlade Tuzlanskog kantona proglašene cestama od značaja za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odluku o subvenciji za unapređenje i razvoj poslovnih zona na području Tuzlanskog kantona sa budžetske pozicije Ministarstva privrede - Podrška razvoju kantona - Tekući transferi drugim nivoima vlasti;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa VI Ugovora o koncesiji koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i JP "Elektoprivreda BiH" d.d. Sarajevo zavisno društvo Rudnici uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj.
Obrađivač: Koordinator Kantonalnog odbora za razvoj


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna