Saziv 32. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
32. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 18.02.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


3. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla sa Finansijskim izvještajem za period 01.01.-31.12.2019. godine;

b) Razmatranje Programa rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla sa Finansijskim planom za 2020. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla


4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva"- Crvenom križu Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva"- Udruženju "25 MAJ 95. KAPIJA" Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva"- Sportskom savezu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje Informacije o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu - tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


11. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti zaštite ljudi i imovine na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


12. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača ispitivača za period januar - decembar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU OŠ "Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. Razmatranje Izjašnjenja po prigovoru na Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola "Husino" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna