Održana 44. redovna sjednica Vlade TK

Institut za zavarivanje nastavio trend uspješnog rada

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Informaciju o radu „Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01.- 31.12.2019. godine. Tokom 2019. godine u Institutu za zavarivanje je obučeno i doobučeno 918 kandidata za zavarivače. Svi kandidati su uspješno završili obuku za zavarivače i svojim radom su povećali kvalitet zavarivanja u metalnoj industriji. Nakon obuke svi nezaposleni kandidati su se zaposlili, a dio njih je dobilo posao u zemljama EU.

Ovaj broj novih zavarivača predstavlja povećanje za cca 30% u odnosu na broj educiranih zavarivača u 2018. godini. U navedenom periodu obavljena je i atestiranje zavarivača i izdato ukupno 1136 atesta, od čega 718 međunarodno priznatih atesta (DVS, TUV). Atestiranjem zavarivača firme iz metalnog sektora su ispunile kriterije po evropskim i BiH standardima za obavljanje svoje poslovne aktivnosti, a sa dobivanjem međunarodno priznatih atesta i obavljanje djelatnosti za zahtjevno evropsko tržište. U 2019. godini izdato je cca 35% vise atesta nego u 2018 godini. Također, u okviru praktične obuke učenika Srednje mašinske škole, koja se tokom školske godine obavlja u Institutu, najboljih sedam učenika su na kraju školske godine dobili ateste zavarivača, i nakon toga zaposlenje u firmama TK.

Garantni fond jedan od oblika podrške Vlade TK privredi

Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA. Podsjećamo, ovaj garantni fond je projekat kojim se poduzetnicima sa područja Tuzlanskog kantona i regije olakšava da osiguraju finansijska sredstva iz eksternih izvora kroz izdavanje garancija za kredite za unaprjeđenje poslovne aktivnosti. Zaključno sa 31.12.2019. ukupna vrijednost deponovanih sredstava u Fond iznosi 1.438.250 KM, navodi se u Informaciji. Uz već postojeći multiplikator od 4,0, dogovoren sa Sberbank d.d., trenutna vrijednost garantnog potencijala Fonda iznosi 5.753.000 KM. Garantnom fondu Udruženja za razvoj NERDA do sada je ukupno pristupilo preko 850 poduzetnika od kojih je njih 477 preuzelo dokumentaciju za pristup Fondu, 283 je dostavilo dokumentaciju koja je omogućila ispitivanje njihove kreditne sposobnosti kroz Centralni registar kredita, a 260 preduzeća je prošlo kompletnu proceduru i predalo zahtjeve koji su ocjenjivani na Garantnom odboru fonda. Garantni odbor je odobrio 207 zahtjeva, od kojih je 156 dobilo sredstva, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Zaključno sa 31.12.2019. godine 156 klijenata je realizovalo kreditna sredstva ukupne vrijednosti 8.005.614,14 KM. Evaluacijom svih projekata, u proteklih 12 godina, podržanih kroz Garantni fond procijenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 2.900 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 1.000 novih radnika, zaključuje se u danas prihvaćenoj informaciji.

Ostale odluke

Danas je prihvaćen i Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. U ovom periodu Centar prihvatio je i aktivno radio sa 44 maloljetnika, od čega je 36 maloljetnika i 8 maloljetnica. Osim ovoga Centar je, u saradnji sa školama i nevladinim organizacijama, proveo brojne aktivnosti u pogledu edukacijskog rada, kako bi se djelovalo preventivno, te spriječila ili na što manju mjeru svela pojava devijantnog ponašanja kod maloljetnika.

Vlada je danas prihvatila i Pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona uputila tekst Izjašnjenja, a u vezi sa određivanjem mjere osiguranja u predmetu pokrenutom po tužbi Dževada Kormana kao predlagača mjere osiguranja protiv Vlade Tuzlanskog kantona kao protivnika mjere osiguranja.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Prema Informaciji, Komisija je u proteklom periodu postigla vidne rezultate, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako isto i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama. Kada je u pitanju nadzor, provjera rada koncesionara i praćenje izvršenja koncesionih ugovora, Komisija za koncesije je u potpunosti realizovala planirane aktivnosti kroz dva kontrolna nadzora koncesora i svih koncesionara koji su imali zaključene ugovore. Rezultati redovnog kontrolnog nadzora ogledaju se u tome da su ministarstva, kao koncesori, postigli maksimalnu ažurnost u sačinjavanju zapisnika o korištenju predmeta koncesija i izdavanju odgovarajućih rješenja i odluka o plaćanju koncesionih naknada. Kao kontinuirani problem u posljednjih nekoliko godina ipak se nameće neizvršavanje ugovorom preuzetih obaveza od strane nekolicine koncesionara u smislu plaćanja koncesionih naknada. Tu se prije svega misli na JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla i JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" d.o.o. Đurđevik. Međutim, jako je bitno naglasiti da se i taj problem uz veliki trud Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i samog koncesionara pokušava rješavati i pronaći adekvatno rješenje za sve učesnike u koncesionom procesu.

Vlada je danas zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da prilikom izrade Izmjena i dopuna Finansijkog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, u cilju obezbjeđenja dostupnosti i održivosti zdravstvene zaštite za područje Općine Sapna osigura sredstva u visini od 400.000,00 KM, te sredstva u visini od 4.420.000,00 KM za razvoj I faze integrisanog zdravstveno-informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona. Također, Zavodu je naloženo da uskladi Ugovor za realizaciju usluga produžene medicinske rehabilitacije – fizikalna rehabilitacija za 2020. godinu sa Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kanton i načinu finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 2020. godine.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona o zakupu poslovnog objekta na adresi Rudarska 57. S tim u vezi prihvata se ponuda Javnog preduzeca „Elektoprivreda BiH" d.o.o. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla o zaključenju Ugovora o zakupu pod ponuđenim uslovima, s tim da je Vlada Tuzlanskog kantona izrazila spremnost da se Ugovor zaključi na period do godinu dana.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 općina RS-e koje gravitiraju TK-u. Finansijska sredstava po osnovu ovog Pravilnika se odobravaju u obliku donacija, a maksimalan broj donacija po jednoj općini/gradu na ime održivog povratka je pet. Ipak Pravilnikom je predviđeno da ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina /grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/gradu se može povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/gradu. Pravilnik definira i duge uslove, namjenu i kriterije za dodjelu donacija.
Vlada je, na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o primjeni Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u Tuzlanskom kantonu za period 2015 - 2019. godine.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2020/21. godini. U akademskoj 2020/21. godini na studijskom programu „Finansije i računovodstvo" planiran je upis od 50 redovnih studenata i 50 vanrednih studenata, što u ukupnom broju iznosi 100 studenata.

S obzirom da je na području Federacije Bosne i Hercegovine proglašeno stanje nesreće izazvane virusom COVID 2019, rebalansom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020, godinu sredstva ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu su preraspoređena za potrebe ublažavanja stanja nesreće izazvane virusom. Zbog navedenog razloga Vlada je danas stavila van snage Vlada je danas stavila van snage svoju prethodno donesenu Odluku.

Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec april 2020. godine.

Vlada je današnjim Zaključkom zadužila Ministarstvo kulture, sporta i mladih, da pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona, radi davanja saglasnosti, dostavi Pravilnik o izmjenama pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture, čime će se omogućiti usklađivanje koeficijenata za obračun plaće u skladu sa koeficijentima uposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi „Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona" za prijem spremačice u radni odnos na određeno vrijeme do 120 dana.

Obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u našem kantonu, na današnjoj sjednici Vlada je stavila van snage svoj ranije doneseni zaključak kojim je bio propisan rad i djelovanje kantonalnih organa tokom perioda sa povećanim rizikom od širenja zaraze.
Vlada je danas naložila Kantonalnoj direkciji robnih rezervi da angažuje vještaka odgovarajuće struke ili drugog ovlaštenog procjenitelja radi procjene vrijednosti robnih rezervi koje se namjeravaju prodati.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je, na lične zahtjeve članova, razriješila Upravni odbor Doma za djecu bez roditeljskog staranja, te privremeno imenovala nove članove Upravnog odbora ove ustanove. Također, Vlada je imenovala privremene školske odbore u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna